منو

در صورت خواندن و شنیدن همزمان آیه سجده

سوال: آیا در صورت خواندن و شنیدن همزمان آیه سجده، انجام یک سجده کافی است؟

✍️پاسخ:

✍️آیات عظام امام، خامنه ای و سیستانی: اگر انسان موقعی که آیه سجده را می خواند، از دیگری هم بشنود، چنانچه با توجه بوده و با اختیار به آیه گوش داده، باید دو سجده نماید و اگر بی اختیار به گوشش خورده است، یک سجده کافی است. [1]

✍️آیت الله بهجت: اگر چه احتیاط مستحب دو بار سجده است. [2]

✍️آیات عظام: سبحانی و مکارم: اگر انسان موقعی که آیه سجده را می خواند، از دیگری هم بشنود، یک سجده کافی است. [3]

✍️آیت الله صافی: اگر انسان موقعی که آیه سجده را می خواند، از دیگری هم بشنود، [4] باید دو سجده نماید. [5]

-------------------
?پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1094؛ امام، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج 1، سائر اقسام السجود، ص 579، م 8؛ خامنه ای: استفتا؛ سیستانی، العروه الوثقی مع تعلیقه، ج 2، سائر اقسام السجود، ص 171، م 8.
[2]. بهجت، توضیح المسائل، م 899 و وسیله النجاه، م 745 و 746.
[3]. سبحانی، توضیح المسائل،‌م 1051؛ مکارم، توضیح المسائل، م 980 و العروه الوثقی مع تعلیقات، ج 1،‌ سائر اقسام السجود، م 8، ص 579.
[4]. صافی: بنابر احتیاط مستحب.
[5]. صافی، توضیح المسائل، م 1103 و هدایه العباد، ج 1، م 813.
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج2، ص 116.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد